RANCZO AGA BARDO W OPOLNICY

Witaj na oficjalnej stronie Rancza Aga! Miejscu, w którym najlepiej spędzisz wolny czas!

REGULAMIN RANCHA AGA

Spływy Kajakowe – Regulamin ogólny

1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.

2. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych i pontonowych jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.

3. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.

4. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego umowy o odpowiedzialności materialnej, wpłaceniu należności oraz pozostawieniu dokumentu tożsamości.Z momentem podpisania w/w umowy za wypożyczony sprzęt Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną.

5. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

6. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.

7. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnie.

8. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.

9. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie.

10. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.

11. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.

12. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.

13. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

14. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez wypożyczalnie i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach.

15. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania

wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.

16. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnie oraz służb do tego uprawnionych.

17. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania. Za przedziurawienie w zależności od wielkości uszkodzenia od 300 zł do 500 zł.

18. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.

Regulamin wypożyczalni sprzętu turystycznego

19.Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przez uszkodzeniem, zmoczeniem i utonięciem. 20.Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne zagubione, zatopione lub uszkodzone a także za szkody osobowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie korzystania ze sprzętu. 21.Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu jest potwierdzeniem, że Klient otrzymał sprzęt pozbawiony wad i w dobrym stanie technicznym. 22.Klient oświadcza, że posiada umiejętności oraz niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.

....................................................................................................

REGULAMIN SPŁYWU JEDNODNIOWEGO/WEEKENDOWEGO

1. Pełnoletnia osoba wynajmująca kajaki i pontony podpisuje nad rzeką KARTĘ WYNAJMU zawierającą dane Wynajmującego, informację o rodzaju i liczbie powierzanego sprzętu oraz klauzulę: Firma AGA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Bezpieczeństwo Wynajmującego. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za wynajęty sprzęt i sposób jego użycia oraz zobowiązuje się pokryć straty związane z jego zgubieniem bądź zniszczeniem.” 2. Kajaki i Pontony wynajmujemy według cen podanych na stronie. Finalny koszt zależy od ilości kajaków i Pontonów, a nie liczby osób biorących udział w spływie. Ustalenia dokonywane są tylko z jedną osobą reprezentującą grupę czyli z Wynajmującym. W dzień spływu na niektóre zmiany we wcześniejszych ustaleniach może być już za późno. 5. Sprzęt powinien zostać zwrócony wyczyszczony z wody i piasku, w stanie umożliwiającym jego natychmiastowe wypożyczenie. Nie pobieramy kaucji, nie stosujemy dodatkowych opłat za klarowanie. Spływ odbywa się na ustalonej trasie. Godziny odbioru kajaków nie da się precyzyjnie zaplanować. Nasi kierowcy czekają na Państwa sygnał telefoniczny. Oferujemy bezpłatny parking na naszym biwaku kajakowym.8. W przypadku wynajmu kajaków i pontonów nie występujemy w roli “organizatora spływu”, co oznacza między innymi, że nie zapewniamy instruktorów i ubezpieczenia. Właściwy przebieg spływu, dobór osad, ustalenie szyku płynięcia, dbanie o bezpieczeństwo, zachowanie trzeźwości, zakładanie kamizelek asekuracyjnych spoczywa na wynajmujących kajaki i pontony. Warunki ogólne: Warunki wynajmu sprzętu w zakresie naszych zobowiązań mają zastosowanie jedynie po wpłynięciu na konto zaliczki na poczet imprezy. Tylko zaliczki potwierdzone możliwością rezerwacji dają prawo do roszczeń z tytułu niniejszych warunków. Potwierdzeniem rezerwacji sprzętu jest zaliczka w kwocie 30% kosztów wynajmu sprzętu. Wysokość zaliczki ustalamy i podajemy na podstawie liczby dni spływu i liczby kajaków biorących udział w danym spływie. Zaliczka powinna być wpłacona niezwłocznie po ustaleniu terminu w którym ma się odbyć spływ. W momencie wpływu zaliczki na nasze konto, spływ otrzymuje status: potwierdzony- do realizacji. Zamówioną liczbę kajaków można zmniejszyć - nie ponosząc kosztów ich wynajmu - do 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem spływu (np. termin: 20 czerwca, 04 czerwca to ostatni dzień na zmianę bez poniesienia kosztów wynajmu sprzętu, z którego rezygnuje klient). Na długie weekendy (maj i czerwiec) powyższy okres wynosi 60 dni. Zwiększenie liczby kajaków jest możliwe tylko i włącznie, jeśli są one jeszcze dostępne na dany termin. W przypadku rezygnacji ze spływu obowiązują następujące terminy i wysokości zwrotów wpłaconych zaliczek: Zwrot 100% zaliczki w przypadku rezygnacji powyżej 30 dni przed planowanym terminem spływu Zwrot 50% zaliczki w przypadku rezygnacji od 29 do 21 dni przed planowanym terminem spływu Zwrot 30% zaliczki w przypadku rezygnacji od 20 do 15 dni przed planowanym terminem spływu Zaliczka przepada w przypadku rezygnacji do 14 dni przed planowanym terminem spływu W przypadkach wcześniejszego zakończenia spływu, niż planował to organizator, ponosi on koszty również za czas zaplanowany, a niewykorzystany. Zaliczka płatna jest na konto. W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko ilość osób i kajaków termin rezerwacji Dane do wpłat znajdują się na dole tej strony. Przyjęcie zaliczki potwierdzam pocztą e-mail. Każdy wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawy. Nie wypożyczamy sprzętu osobom niepełnoletnim. Osoby indywidualne wypożyczające sprzęt powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę wynajmu sprzętu. Każdy wypożyczający potwierdza pisemnie ilość pobranego sprzętu tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego. Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm. Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów na wynajmowanym przez nas sprzęcie. Nie ponoszę odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na naszym terenie samochody a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury. Zastrzegam sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu bez zwrotu kosztów jakie te osoby poniosły. Każdy spór wynikły w związku z umową świadczenia usług przez nas w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej. Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jednoznaczna jest z akceptacją powyższych warunków.

Opłaty za zniszczenie, zagubienie powierzonego sprzętu:

Ponton zagubienie: 1000 PLN/1 Ponton Ponton zagubienie oparcia bądź siedziska : 100 PLN/szt kajak - zagubienie: 2000 PLN/1 kajak kajak - wyłamanie oparcia fotela: 100 PLN/fotel kajak - uszkodzenie, przetarcie dna na wylot: wg oceny kajak - zagubienie oparcia bądź siedziska : 100 PLN/szt wiosło - złamanie lub zagubienie 1 sztuki: 100 PLN kamizelka asekuracyjna - zniszczenie powodujące utratę przez kamizelkę jej właściwości lub zagubienie 1 sztuki: 100 PLN REGULAMIN KORZYSTANIA Z POLA BIWAKOWEGO „ Firma AGA ”

1. Pole biwakowe jest własnością prywatną firmy „ Firmy AGA”. 2. Zarządzanie polem biwakowym prowadzi właściciel firmy lub osoba przez niego upoważniona. 3. Pole biwakowe nie jest dozorowane całodobowo. 4. Korzystanie z pola biwakowego jest odpłatne - zgodnie z cennikiem. 5. Używanie pola dozwolone jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z firmą „ AGA”. 6. Zarezerwowanie terminu biwakowania powinno nastąpić co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przyjazdu na pole. 7. Doba pobytowa liczona jest od godziny 14 00 do godziny 12 00 dnia następnego. 8. Rozpalanie ognia na polu dopuszczalne jest tylko w wyznaczonym do tego miejscu ( przygotowane miejsce na ognisko lub grill ). 9. Dopuszcza się jednocześnie korzystanie z pola kilku grup zorganizowanych, przy czym jedna osoba z każdej grupy bierze na siebie odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku na polu. 10. Użytkujący pole biwakowe zobowiązany jest do: - utrzymania ładu i porządku na użytkowanym terenie, - utrzymania w należytym stanie technicznym i estetycznym urządzeń , -użytkowania terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. 11. Korzystający z pola biwakowego jest zobowiązany pokryć wszelkie szkody jakie mogą powstać w wyniku użytkowania przez niego nieruchomości. 12. Oszacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, dokonywane będzie wspólnie, a gdy korzystający z pola uchyli się od spisania protokołu ustalającego szkodę, wynajmujący jest uprawniony dochodzić od użytkownika pokrycia szkód na podstawie jednostronnego protokołu, sporządzonego przez własne służby. 13. Wynajmujący nie odpowiada za jakiekolwiek wypadki lub szkody jakie sam najemca lub osoby przebywające z nim na terenie pola biwakowego, drogach dojazdowych do tego terenu lub na terenach przyległych do terenu pola biwakowego mogły ponieść na skutek działania flory i fauny, pożarów, osób trzecich i innych wypadków losowych. 14. Wydzierżawiający ma prawo na bieżąco kontrolować stan przedmiotu wynajmu oraz jego używanie w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz przepisami BHP. 15. Pierwszeństwo rezerwacji przysługuje właścicielowi pola. 16. Rozpoczęcie biwakowania jest możliwe po : -podpisaniu z przedstawicielem zarządzającego protokołu odbioru pola do użytkowania i oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem korzystania z pola biwakowego, -przedstawienia listy osób korzystających z pola przez osobę odpowiedzialną za pole biwakowe w czasie korzystania z biwaku przez grupę. 17. Zakończenie korzystania z pola biwakowego kończy się przekazaniem pola, podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, uiszczeniem opłaty. 18. Korzystający z pola ponoszą konsekwencje finansowe za zniszczone podczas ich pobytu mienie pola.

W RAZIE NIE ZASTOSOWANIA SIĘ DO W/W REGULAMINU LUB NAGMINNE ŁAMANIE POSTANOWIEŃ W NIM ZAWARTYCH WŁAŚCICIEL POLA BIWAKOWEGO MA PRAWO DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA Z JEGO WŁASNOŚCI NAJEMCĘ BEZ PODANIA PRZYCZYNY I BEZ ZWROTU KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ NIEGO.